POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w domenie masterjachting.pl („Serwis”).

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Master Jachting Rafał Staniec prowadząca/y jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Master Jachting Rafał Staniec z siedzibą w Wrocław pod adresem ul. Zatorska 24 m. , 51-215 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8951701746 oraz REGON 021942639, wpisana do rejestru organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Dolnośląskie pod numerem brak, adres e-mail: masterjachting@gmail.com, tel.: +48 723390939 (dalej jako „Administrator”).

3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej lub pod adresem e-mail: masterjachting@gmail.com.

4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem: masterjachting.pl. Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 2 Kategorie, cele i podstawy przetwarzania

1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników korzystających z Serwisu („Użytkownicy”): a) dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi rezerwacjami takie jak imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane dotyczące podróży, informacje o płatnościach i transakcjach; b) dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do logowania; c) informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenia końcowe, dane o ruchu na stronie.

2. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

a) w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu i dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO);

b) w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),

c) w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, obsługi konta w Serwisie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o korzystanie z Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) w celu w wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e) wprzypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce, jeśli dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji dokonanej przez Użytkownika (więcej osób na jednej rezerwacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) wcelu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g) wcelu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h) w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i) w pozostałych przypadkach, tam, gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu wyrażonym wtreści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.– Prawo telekomunikacyjne.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie.

§ 3 Prawa Użytkowników

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,

f) przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego– jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych– w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§ 4 Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:

a) wprzypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),

b) w przypadku korzystania z Serwisu, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Serwisu na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),

c) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika- do czasu cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,

d) w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,

e) 1. w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

§ 5 Odbiorcy danych Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:

a) towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, hotele, organizatorzy turystyki oraz inne podmioty współpracujące przy realizacji zawartych z Użytkownikami umów, mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,

b) podmioty w zakresie realizacji procesów płatności dostępnych w Serwisie– operatorzy płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,

c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu, analityki,

d) biura księgowe, doradcy podatkowi, podmioty świadczące pomoc prawną,

e) 2. właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów, wobec których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 22-02-2023